Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Από την Ανοσοπαθοφυσιολογία στη Νόσο

Θεσσαλονίκη
18-20 Δεκεμβρίου 2014

Ξενοδοχείο Grand Hotel

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
25ος ΚΥΚΛΟΣ (1ο Μέρος)

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας

Το Σεμινάριο αξιολογείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με 18 μόρια (C.M.E. Credits), αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Σεμιναρίου πατήστε εδώ.