Κυριακή, Αύγουστος 19, 2018

Αναστολή της αγγειοτενσίνης-νεπριλυσίνης έναντι της εναλαπρίλης στην καρδιακή ανεπάρκεια

Σε μια διπλή-τυφλή μελέτη ελέγχθηκε αν η συνδυασμένη αναστολή αγγειοτενσίνης και νεπριλυσίνης υπερτερεί της χορήγησης αποκλειστικά αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Για το σκοπό αυτό τυχαιοποιήθηκαν συνολικά 8442 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙV σταδίου κατά NYHA και κλάσμα εξώθησης 40% ή λιγότερο σε δύο ομάδες. Στην πρώτη χορηγήθηκε η ουσία LCZ696 (αναστολέας νεπριλυσίνης σε δόση 200 mg, δύο φορές ημερησίως) και στη δεύτερη εναλαπρίλη (σε δόση 10 mg δις ημερησίως επιπλέον στην λαμβανόμενη αγωγή).

Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν ο θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια ή η νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια.

Μετά από μια διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 27 μηνών (η μελέτη διακόπηκε πρόωρα λόγω τoυ έκδηλου οφέλους στην ομάδα της διπλής αναστολής), 558 (13.3%) και 693 (16.5%) ασθενείς αντίστοιχα κατέληξαν από καρδιαγγειακά αίτια (hazard ratio: 0.80, 95%CI: 0.71-0.89; P<0.001). Στην ομάδα της διπλής αναστολής παρατηρήθηκε επίσης σαφής ελάττωση κατά 21% (P<0.001) των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια.

Συμπερασματικά η χορήγηση της ουσίας LCZ696 ελαττώνει σε σημαντικότερο βαθμό σε σχέση με την εναλαπρίλη τον θάνατο και τις νοσηλείες στην καρδιακή ανεπάρκεια.

 

New England Journal of Medicine